Danh Mục Bảo Trì
Hổ Trợ Trực Tuyến
   
Hotline : (08). 2213.1686
0985 955 079 (Mr. Lĩnh)
  Hổ Trợ Marketing
  Hổ Trợ Kỹ Thuật
Đăng Ký DV Khuyến Mãi
Quảng Cáo
  Tin Dịch Vụ

Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình


Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình

 

Top of Form

1.     Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình.


Trong quá trình thi công xây dựng công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước
nghiệm thu sau:

·         Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩn chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình.

·         Nghiệm thu từng công việc xây dựng;

·         Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

·         Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

Nội dung công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình.

 

Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình




Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

·         Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

·         Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.
Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:

·         Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;

·         Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình;

Điều kiện cần để nghiệm thu:

·         Có chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;

·         Có kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện trường (nếu thiết kế, chủ đầu tư hoặc tiêu chuẩn, qui phạm yêu cầu)

Nội dung và trình tự nghiệm thu:
Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;
Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lí lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;
Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm;
Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

·         Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung;

·         Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

·         Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, qui phạm kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

·         Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu phụ lục C của tiêu chuẩn này;

·         Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng kiểm tra sai với thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:

o    Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu;

o    Thời gian nhà thầu xây lắp phải phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.

Nghiệm thu công việc xây dựng


Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

·         Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

·         Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.
Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp :

·         Những công việc xây dựng đã hoàn thành;

·         Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;

·         Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín;

Điều kiện cần để nghiệm thu:
Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

·         Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

·         Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

·         Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

·         Bản vẽ hoàn công;

·         Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;
Kiểm tra các hồ sơ ;
Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

·         Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

·         Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ xung;

·         Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

·         Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

·         Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo một trong các mẫu ghi ở phụ lục D và phụ lục E của tiêu chuẩn này;

·         Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:

o    Những công việc phải làm lại;

o    Những thiết bị phải lắp đặt lại;

o    Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

o    Thời gian làm lại, sửa lại;

o    Ngày nghiệm thu lại.

Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tuỳ theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.

Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng


Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

·         Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

·         Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

·         Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với các nhà thầu phụ.

·         Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
Căn cứ vào qui mô công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 1 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp đối với các đối tượng sau đây:

·         Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành;

·         Giai đoạn thi công xây dựng đã hoàn thành;

·         Thiết bị chạy thử đơn động không tải;

·         Thiết bị chạy thử liên động không tải;

Điều kiện cần để nghiệm thu:
Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu;
Có đầy đủ số các hồ sơ, tài liệu:

·         Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

·         Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

·         Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

·         Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;

·         Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

·         Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

·         Bản vẽ hoàn công;

·         Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây lắp;
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, thiết bị chạy thử đơn động không tải, thiết bị chạy thử liên động không tải;
Kiểm tra các hồ sơ ;
Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

·         Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

·         Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ xung;

·         Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu.

·         Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

·         Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản;

·         Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:

o    Những công việc phải làm lại;

o    Những thiết bị phải lắp đặt lại;

o    Những thiết bị phải thử lại;

o    Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

o    Thời gian làm lại, thử lại, sửa lại;

o    Ngày nghiệm thu lại.

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Tin Tham Khảo
Xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ra sao?
Chuẩn bị một số biện pháp chống thấm cho nhà ở đón những ngày mưa ẩm sắp tới
Những trường hợp nào không cần xin giấy phép xây dựng?
Phong cách Scandinavian - Thiết kế của sự tinh tế, phóng khoáng
Mê mẩn cách trang trí phòng khách theo phong cách Scandinavian ấn tượng
Những nguyên nhân dẫn tới sập nhà ngay trong quá trình thi công
Vì sao gia chủ cần xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở? Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm những gì?
Bật mí 8 mẹo hay giúp kéo dài tuổi thọ cho máy rửa bát
Những lỗi cần tránh khi thiết kế nhà vệ sinh cho nhà ở